Метео аларм за Македонија
  • денес
  • утре
Легенда
▬▬▬ Бело
Недостасуваат податоци, недоволни или сомнителни.
▬▬▬ Зелено
Нема потрба од посебна предострожност за времето.
▬▬▬ Жолто
Времето е потенцијално опасно. Прогнозираните временски појави не се вообичаени, но бидете внимателни ако планирате активности изложени на метеоролошки ризици. Информирајте се редовно за очекуваните метеоролошки состојби и не превземајте ризик.
▬▬▬ Портокалово
Времето е опасно.Прогнозирани се опасни метеоролошки појави. Се очекуваат материјални штети, повреди и човечки жртви. Бидете многу внимателни и информирајте се за деталите на очекуваните временски состојби.Очекувајте ризици кои неможе да се избегнат. Следете ги советите на одговорните официјални институции.
▬▬▬ Црвено
Времето е многу опасно. Прогнозирани се вонредно интензивни временски појави. Можни се материјални штети и несреќи, но и опасности по живот и загуби над поширока област. Информирајте се често за деталите на очекуваните временските состојби и ризици. Следете ги наредбите и советите дадени од властите за сите околности, бидете во приправност за вонредни мерки.
Ветер
Снег/Мраз
Невреме со молњи
Mагла
Екстремно високи температури
Екстремно ниски температури
Крајбрежно случување
Шумски пожари
Лавини
Дожд
Поплава
Поплава од дожд
Нема податоци