Врнежите од снег што го зафатија Балканот не ја одминаа ни Романија.