Модел за прогноза:
  • 6 часовни акумулирани врнежи
  • 3 часовни акумулирани врнежи
  • Облачност
  • Ветар (брзина и правец)
  • Температура на воздухот
  • Температура на точка на роса
  • Релативна топографија 1000/850 hPa
  • Релативна влажност
  • Атмосферски притисок
  • Температура и ветар на 850 hPa
  • Температура и ветар на 700 hPa
  • MLCAPE
  • K-индекс
  • SRH (0-3km)